Porozumienie rodzicielskie.

Czym jest porozumienie rodzicielskie, co powinno zwierać i kiedy można z niego skorzystać? 

Nasza praktyka wskazuje, że porozumienie rodzicielskie jest niedoceniane przez rodziców, którzy podjęli decyzję o rozstaniu. W tym artykule chciałybyśmy jednak wskazać Wam ile korzyści może przynieść takie porozumienie i jak wpływa ono na tok postępowania rozwodowego.

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie to po prostu zasady spisane pomiędzy rodzicami dotyczące sposobu sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie. W porozumieniu takim powinny znaleźć się zapisy dotyczącego tego z kim dzieci będą zamieszkiwały, jak będą wyglądały kontakty drugiego rodzica z dzieckiem, sposób porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawach takich jak edukacja, opieka zdrowotna, czy inne ważne decyzje dotyczące dzieci. Porozumienie powinno zawierać na tyle szczegółowe informacje, aby w przyszłości rodzice nie mieli wątpliwości, w jaki sposób postępować, zarówno w stosunku do dzieci, jak i drugiego rodzica. 

W porozumieniu rodzicielskim można również zawrzeć zapisy dotyczące źródeł utrzymania dzieci. Chodzi tu oczywiście o alimenty. W porozumieniu jeden z rodziców może zobowiązać się do płacenia na rzecz dzieci określonej kwoty tytułem alimentów wraz z jednoczesnym określeniem terminu ich zapłaty.

Po co spisuje się porozumienie rodzicielskie? 

Porozumienie takie spisuje się przede wszystkim na potrzeby postępowania rozwodowego. W toku takiego postępowania sąd uwzględnia porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Ważne jest jednak, aby porozumienie takie zostało sporządzone przez rodziców na piśmie.

Co daje porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie pomiędzy rodzicami przede wszystkim znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy o rozwód, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie sądu o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeczenie o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Jeżeli rodzice nie sporządzą porozumienia, sąd będzie rozstrzygał o sprawach dziecka w toku procesu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron oraz przeprowadzeniem zgłoszonych dowodów w sprawie. Postępowanie dowodowe obejmuje zeznania świadków, dokumenty złożone do sprawy (w przypadku alimentów, oprócz dokumentów prywatnych, będą to także zeznania podatkowe, umowy o prace, zlecenia, faktury i paragony związane z wydatkami na dzieci i na rodziców), nagrania, korespondencja (e-mail) pomiędzy rodzicami itp. Zazwyczaj postępowanie takie trwa kilka miesięcy. 

Porozumienie rodzicielskie znacznie przyspiesza rozpoznanie sprawy. Sąd nie musi bowiem szczegółowo badać jak wyglądają kontakty rodziców z dziećmi, jak dotychczas były realizowane obowiązki rodzicielskie, jakie są możliwości zarobkowe każdego z rodziców, ani jakie są niezbędne wydatki na dzieci. Postępowanie zatem ulega znacznemu skróceniu. 

Korzyść z takiego porozumienia odnoszą zatem nie tyko dzieci, ale i rodzice, którzy podejmując decyzję o rozwodzie zazwyczaj chcieliby zakończyć związek zachowując poczucie bezpieczeństwa, spokoju
i szacunku do siebie nawzajem. Chcieliby również zacząć nowe życie bez obciążenia w postaci sporu
z dotychczasowym małżonkiem. 

Kto pomoże Wam sporządzić porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie możecie sporządzić sami. Jeżeli Wasze relacje są na tyle udane, że macie możliwość dogadania się w niektórych sprawach, warto z tego skorzystać i spisać te wszystkie kwestie, co do których pozostajecie zgodni. 

Jeżeli jednak wydaje się Wam, że nie jesteście w stanie sami dojść do porozumienia, możecie skorzystać z pomocy osób na co dzień pomagających w sprawach rodzicielskich. Może to być mediator, który wesprze Was w tym procesie i pomoże spisać treść porozumienia. Porozumienie takie może zostać również sporządzone przy wsparciu radcy prawnego, który prowadzi Waszą sprawę. Wtedy porozumienie może zostać sporządzone przy uwzględnieniu nie tylko Waszej sytuacji faktycznej, ale
i prawnej. 

Jak się do tego zabrać?

Przede wszystkim zastanów się nad kwestiami istotnymi w Waszej sytuacji rodzinnej. Jak wygląda komunikacja między Tobą a współmałżonkiem? Czy potraficie sami dojść do porozumienia? Jakie
są Twoje potrzeby? Jakie są Twoje możliwości? Jakie są potrzeby dzieci? Jaki jest kontakt dzieci z Tobą
i współmałżonkiem? Czy dzieci wymagają szczególnej opieki? Jakie są wydatki niezbędne na ich wychowanie? 

Te i inne pytania pomogą Ci określić zakres porozumienia pomiędzy Wami. Kolejnym krokiem będzie spisanie tego porozumienia. Tu niezbędne już będzie wskazanie szczegółowych ustaleń. Do Ciebie należy decyzja, czy zrobicie to sami czy skorzystacie z pomocy prawnika prowadzącego Waszą sprawę rozwodową. Pewne jest jednak, że pełnomocnik musi mieć wiedzę i pełne rozeznanie dotyczące tego porozumienia. 

Potrzebujesz pomocy w sprawie rozwodowej? Skontaktuj się z nami. 

Mecenas Marta Irla – Sowińska

Mecenas Izabela Bombińska – Rudnik