Zdrada w małżeństwie. Przetrwać czy wziąć rozwód?

 

Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku.

Rodzi z reguły bardzo dużo trudnych emocji, i uderza w cały system rodzinny.

A jak patrzy na zdradę polskie prawo rodzinne?

 

Przepisy prawa polskiego nakładają na oboje małżonków obowiązek wierności (art.23 k.r. i o.).

 

Brak dochowania tego obowiązku skutkuje sankcją w postaci nałożenia winy na małżonka niewiernego. Zdrada współmałżonka jest zachowaniem bezprawnym i jako takie regulowanym przez przepisy.

 

Jak ją udowodnić ? Co to jest zdrada? 

Zachowanie męża tj. znikanie na noc, spotkania z kobietami w porach nocnych, sms-y o treści miłosnej wywołały u żony podejrzenia, iż mąż ją zdradza, a tym samym złamał przysięgę wierności. Zważyć należy, iż Sąd nie musi czynić dokładnych ustaleń, jak bliskie więzi łączyły męża z innym kobietami i czy więzi te miały charakter intymny. Niezależnie bowiem od takich ustaleń zachowanie męża stanowiło co najmniej pozory zdrady małżeńskiej i było w ten sposób oceniane przez żonę. Niewątpliwie stanowiło to, więc naruszenie wierności małżeńskiej.

Zachowania żony, która śledziła męża, można czasem uznać, za przejaw nadmiernej kontroli i przesadnej zazdrości przypisując mu cechy patologiczne.

Ale nie w sytuacji, gdy biorąc pod uwagę zachowanie męża polegające na stałym spotykaniu się z innymi kobietami i, które odbywało się także nocami, będącymi w efekcie zdradą żony, nadużywanie przez męża alkoholu, próby prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, w świetle doświadczenia życiowego zachowanie żony świadczy o trosce współmałżonka, próbie ratowania małżeństwa, a co za tym idzie te sporadyczne zachowania (mające swoją przyczynę w negatywnych zachowaniach powódki) nie mogą być uznane za winę rozkładu pożycia stron przypisywaną żonie.

Naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej, który to obowiązek wypływa z art. 23 k.r.i o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) przesądza o winie osoby, która się tego obowiązku dopuszcza. 

 

Każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie.

Można przyjąć, że kilkanaście lat życia w kłamstwie skutkuje zawsze naruszeniem czci, dobrego imienia i „szacunku osoby zdradzonej do samej siebie”, a także szacunku otoczenia. Zdrada małżeńska zwykle też pozbawia osobę zdradzoną  poczucia istnienia więzi rodzinnych.

Ale czy możemy dochodzić zadośćuczynienie za zdradę ?

Nie przysługuje ono, gdyż nie ma procesowej gwarancji szczęścia w miłości. Sądy uznają, że przyznanie zadośćuczynienia za naruszenie obowiązku wierności małżeńskiej stwarza ryzyko swoistej komercjalizacji relacji rodzinnych, co jest niedopuszczalne. Relacje pomiędzy mężem a żoną oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Domaganie się ochrony więzi pomiędzy małżonkami, więzi pokrewieństwa lub powinowactwa  przez instrumenty prawa rodzinnego jest możliwe tylko w takim zakresie, w jakim to prawo przewiduje. Małżonkowie nie mogą domagać się ochrony więzi rodzinnej na podstawie  konstrukcji dóbr osobistych z Kodeksu cywilnego,  a przyjęcie takiego poglądu prowadziłoby do nieakceptowalnych konsekwencji.

 

Czy małżeństwo może przetrwać gdy wybaczymy zdradę ?

Zasady doświadczenia życiowego wskazują, że w małżeństwie nawet ciężkie przewinienia bywają wybaczane, a pojęcie pożycia małżeńskiego zawiera wiele wątków faktycznych i stanowi raczej proces niż stan niezmienny (tak stanowi sentencja wyroku Sądu Najwyższego z 15.9.1999 r., III CKN 344/98, Legalis).

I oczywistym jest, że zdrady wybaczone nie mają wpływu na winę w rozpadzie pożycia. 

Wiele zawiłości mogę wyjaśnić na piątkowych konsultacjach https://www.facebook.com/events/828081274585299/?ref=newsfeedoraz w kolejnych artykułach https://wisemind.pl/czytelnia.